ผลงานวิจัย

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์เลอพร ศุภสร

ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์อภิศักดิ์ ทองนพคุณ

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อาจารย์ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษ: ศึกษากรณีโรงงานผลิตเอทานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์พรพรรษา คงประยูร

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในจังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์นิโรธรี จุลเหลา

การป้องกันอาชญากรรมจากมิจฉาชีพในเครื่องแบบ ศึกษาเฉพาะกรณี: ตำรวจและทหารในประเทศไทย

แบบเสนอของบประมาณทุนวิจัย

ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนบริหารงานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • วางแผนการดำเนินงานประจำปี

  เดือนกันยายน
 • วางแผนงบประมาณ
 • กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน
 • อ่านรานละเอียด
 • พิจารณาข้อเสนองานวิจัย

  เดือนกันยายน
 • ประชุมพิจารณาผลงานวิจัย
 • แบ่งสัดส่วนงบประมาณผลงานวิจัย
 • อ่านรานละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณา

  เดือนตุลาคม
 • ประกาศผล
 • แจ้งนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
 • อ่านรานละเอียด
 • อนุมัติงบประมาณ

  เดือนตุลาคม
 • ทำสัญญา
 • อนุมัติงบประมาณร้อยละ 50 จากทุนวิจัย
 • อ่านรานละเอียด
 • ติดตาม/รายงานผล

  เดือนเมษายน
 • ติดตามความก้าวหน้า
 • อนุมัติงบประมาณทุนวิจัย ร้อยละ 30
 • อ่านรานละเอียด
 • ส่งเล่มวิจัย

  เดือนกรกฎาคม
 • พิจารณาผลงานวิจัย
 • อนุมัติงบประมาณทุนวิจัย ร้อยะ 20
 • อ่านรายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงาน

  เดือนสิงหาคม
 • ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการคณะ
 • อ่านรานละเอียด

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารงานจัยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ อายุวัฒน์

รองประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์

กรรมการและเลขานุการ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์มานัส สมสวย

กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

อาจารย์นิโรธรี จุลเหลา

กรรมการ

ประธานสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

www.000webhost.com