ผลงานวิจัย

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์เลอพร ศุภสร

ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์อภิศักดิ์ ทองนพคุณ

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

อาจารย์ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษ: ศึกษากรณีโรงงานผลิตเอทานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์พรพรรษา คงประยูร

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในจังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์นิโรธรี จุลเหลา

การป้องกันอาชญากรรมจากมิจฉาชีพในเครื่องแบบ ศึกษาเฉพาะกรณี: ตำรวจและทหารในประเทศไทย

แบบเสนอของบประมาณทุนวิจัย

ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนบริหารงานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • วางแผนการดำเนินงานประจำปี

  เดือนกันยายน
 • วางแผนงบประมาณ
 • กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน
 • อ่านรานละเอียด
 • พิจารณาข้อเสนองานวิจัย

  เดือนกันยายน
 • ประชุมพิจารณาผลงานวิจัย
 • แบ่งสัดส่วนงบประมาณผลงานวิจัย
 • อ่านรานละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณา

  เดือนตุลาคม
 • ประกาศผล
 • แจ้งนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
 • อ่านรานละเอียด
 • อนุมัติงบประมาณ

  เดือนตุลาคม
 • ทำสัญญา
 • อนุมัติงบประมาณร้อยละ 50 จากทุนวิจัย
 • อ่านรานละเอียด
 • ติดตาม/รายงานผล

  เดือนเมษายน
 • ติดตามความก้าวหน้า
 • อนุมัติงบประมาณทุนวิจัย ร้อยละ 30
 • อ่านรานละเอียด
 • ส่งเล่มวิจัย

  เดือนกรกฎาคม
 • พิจารณาผลงานวิจัย
 • อนุมัติงบประมาณทุนวิจัย ร้อยะ 20
 • อ่านรายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงาน

  เดือนสิงหาคม
 • ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการคณะ
 • อ่านรานละเอียด

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารงานจัยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ อายุวัฒน์

รองประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์

กรรมการและเลขานุการ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์มานัส สมสวย

กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

อาจารย์นิโรธรี จุลเหลา

กรรมการ

ประธานสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE